پاورپوینت آماده; پاورپوینت پی ال سی

پاورپوینت آماده; پاورپوینت پی ال سی

پاورپوینت آماده;  پاورپوینت پی ال سی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 95 اسلاید

1 PLC Programmable Logic Controller 2 مدار هاي فرمان
مدارهاي منطقي
PLC 3 مدار هاي فرمان 4 مدار هاي منطقي سيستم هاي اعداد
تبديل مبناهاي مختلف به يكديگر
عمليات رياضي
اّشنايي با گيت ها مختلف منطقي
منطق گيت هامختلف
اّشنايي با اّي سي هاي معروف
مدارهاي منطقي تركيبي
مدارهاي منطقي ترتيبي
طراحي مدارهاي كنترل ديجيتال 5 سيستم هاي اعداد سيستم دهدهي يا اعشاري يا دسيمال
سيستم دو دويي يا باينري
سيستم مبناي هشت يا اكتال
سيستم مبناي شانزده يا هگزادسيمال 6 سيستم هاي اعداد سيستم دهدهي يا اعشاري يا
Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 سيستم هاي اعداد سيستم دهدهي يا اعشاري يا
Decimal 5 9 3 3*1 = 3 9*10=90 5*100=500 8 سيستم هاي اعداد سيستم دودويي يا باينري
Binary 0 1 9 سيستم هاي اعداد سيستم دودويي يا باينري
Binary 11001 1 * 1 = 1 0 * 2 = 0 0 * 4 = 0 1 * 8 = 8 1 * 16 = 16 25 10 سيستم هاي اعداد سيستم مبناي هشت
Octal 0 1 2 3 4 5 6 7 11 سيستم هاي اعداد 7 2 1 1*1 =1 2*8 =16 7*64 =448 465 سيستم مبناي هشت
Octal 12 سيستم هاي اعداد سيستم مبناي شانزده يا Hexadecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F 10 11 12 13 14 15 13 سيستم هاي اعداد سيستم مبناي شانزده يا Hexadecimal 1 A 3 3 * 1 = 3 A * 16 = 160 1 * 256 = 256 419 14 تبديل مبناها به يكديگر تبديل اعداد غير د هد هي به د هد هي تبديل اعداد د هد هي به غير د هد هي 15 تبديل مبناها به يكديگر تبديل اعداد غير د هد هي به د هد هي ارزش ارقام يك عدد را در همان مبنا با هم جمع مي نماييم 16 تبديل مبناها به يكديگر تبديل اعداد د هد هي به غير د هد هي از مبناي 2 به مبناي 16 و 8 از مبناي 16و 8 به مبناي 2 17 تبديل مبناها به يكديگر تبديل اعداد د هد هي به غير د هد هي از مبناي 2 به مبناي 16 و 8 ( 1 0 1 0 1 1 ) = ( ? )
2 8 5 3 53 53 ? 18 تبديل مبناها به يكديگر تبديل اعداد د هد هي به غير د هد هي از مبناي 2 به مبناي 16 و 8 ( 1 0 1 0 1 1 ) = ( ? )
2 16 2 B 2B 2B 19 تبديل مبناها به يكديگر تبديل اعداد د هد هي به غير د هد هي از مبناي 16و 8 به مبناي2 ( A B C ) = ( ? )
16 2 1010 1011 101010111110 101010111110 1110 20 تبديل مبناها به يكديگر تبديل اعداد د هد هي به غير د هد هي از مبناي 16و 8 به مبناي2 ( 7 6 0 ) = ( ? )
8 2 111 110 111110000 111110000 000 21 عمليا
خرید آنلاین