پاورپوینت اماده; بررسی مدلسازي سيستم تنفسي و مدل انتقال اكسيژن به بافتها توسط سيستم گردش خون

پاورپوینت اماده; بررسی مدلسازي سيستم تنفسي و مدل انتقال اكسيژن به بافتها توسط سيستم گردش خون

پاورپوینت اماده;  بررسی مدلسازي سيستم تنفسي و مدل انتقال اكسيژن به بافتها توسط سيستم گردش خون

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 43 اسلاید

بررسی مدلسازي سيستم تنفسي و مدل انتقال اكسيژن به بافتها توسط سيستم گردش خون مقايسه سيستم تنفسي با سيستم گردش خون از نظر مداري سيستم تنفسي پيچيدگي کمتري دارد و داراي انشعابات کمتري است
هوا بر خلاف خون قابل تراکم است که آناليز را مشکل تر مي کند
در سيستم تنفسي بر خلاف گردش خون شير وجود ندارد ولي سيستم شديدا غير خطي است
عبور جريان هوا در ريه ها دوجهته (جزرومدي) است بر خلاف گردش خون که در يک جهت حرکت مي کند
وظيفه سيستم تنفسي کنترل تنفسي کنترل يا ثابت نگه داشتن ميزان اکسيژن و گاز کربنيک خون است که توسط سيستم عصبي و غدد درون ريز انجام مي شود

تعاريف
قانون گازهاي ايده آل (قانون چالز)

P= (mmHg)فشار گاز
V= (lit) حجم گاز
T= (Kelvin) دماي گاز
n= جرم مولکولي/جرم گاز
R= 62.36
شرايط متعارف :

1- شرايط استاندارد فشار و دما
P = 760 mmHg

2-شرايط فشار و دما
P = 760 mmHg

مدلسازي سيستم تنفسي(ادامه) فشار نسبي: فشار نسبي يک گاز مقدار فشاري است که توسط آن گاز در مخلوطي از گازها ايجاد مي شود.
قانون دالتون: ((dalton’s low
فشار کل گاز= مجموع فشارهاي جزيي اجزاي تشکيل دهنده مثلا براي هوا:


=159 + 597 + 0.3 + 3.7 = 760 mmHg
فشار بخار آب بشدت با افزايش دما افزايش مي يابد.

ضريب حلاليت استوالد (ostwald) :
دما=دماي بدن
ضريب استوالد =حجم سيال/ حجم گاز حل شده


مدلسازي سيستمهاي تنفسي (ادامه)
ميزان حلاليت براي گازهاي اکتيومثل اکسيژن در خون(که با هموگلوبين گلوبول قرمز ترکيب مي شود) بسيار بالاتر از ضريب حلاليت متعارف است.
قانون هنري: گازهايي که با حلال واکنش ندارند ديونيزه نمي شوند به نسبت فشارهاي جزيي در حلال حل مي گردند.
فشارکل/فشار جزيي=نسبت محلول/نسبت جرم=دانسيته
تغييرات فشار گازها در شرايط مختلف سيستم تنفسي lungs RH LH body tissue BLOOD FLOW مدل steady state مصرف اکسیژنTidal volume(حجم جاري):0.6 lit
Freq 11 Air ventilation rate=6.6 lit/min
مقداري از هوا در ناحيه مرده جلو و عقب مي رود كه در تهويه شركت ندارد بنابراين(حدود 1.5 ليتر)
مقدار اكسي‍‍ژني كه توسط هموگلوبين جذب مي شود بستگي به فشار اكسيژن و دارد.
انتقال به 3 روش انجام مي شود:
1- محلول در خون 7%
2-تركيب , آب و رگ و ايجاد اسيد كربنيك (70%)
3-تركيب هموگلوبين (مي تواند همزمان با باشد 23%‌)
ميزان ميل تركيبي منواكسيد كربن ( ) با هموگلوبين 210 برابر بيشتر از ميل تركيبي با هموگلوبين است و جايگزين در هموگلوبين مي شود.
0.1% (200 برابر كمتر از ) ظرفيت حمل نصف مي شود.
0.2% (100 برابر كمتر از ) مرگ


اگر بافت نياز به اكسيژن بيشتري داشته باشد مقدار فشارجزيي
خرید آنلاین