پاورپوینت آماده: بررسی آمار و احتمالات مهندسي

پاورپوینت آماده: بررسی آمار و احتمالات مهندسي

پاورپوینت آماده: بررسی آمار و احتمالات مهندسي

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 190 اسلاید

بسم الله الرحمن الرحيم بررسی آمار و احتمالات مهندسي فصل اول آمار توصیفی دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود: -مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی مفاهيم اساسي 1-جامعه
2-نمونه
3-داده هاي آماري
4-متغير i=1,2,…,N ام جامعه است براي i عضو xiكه 1-جامعه 2- نمونه i=1,2,…,N ام جامعه است براي i عضو xiكه 3-انواع داده هاي آماري انواع داده هاي آماري به دو گروه، داده هاي دست اول (خام)
و داده هاي دست دوم تقسيم بندي مي شوند. 4-متغير انواع آن:
1-کمی
2-کیفی شاخص هاي گرايش مركزي: 1-ميانگين
2- ميانه
3- نما
4- چاركها 1- ميانگين فرض كنيد جامعه مورد بررسي داراي Nعضو Xn,…,X2,X1 باشد. ميانگين جامعه از رابطه زير بدست مي آيد. الف- ميانگين حسابي الف-میانگین حسابی
ب- میانگین هندسی
پ-میانگین هارمونیک
ت- میانگین پیراسته ب- ميانگين هندسي اگر Xn,…,X2,X1 يك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسي باشد ميانگين هندسي از رابطه زير بدست مي آيد و با علامت G نمايش داده مي شود. اگر Xn,…,X2,X1 يك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسي باشد ميانگين هارمونيك از رابطه زير بدست مي آيد و با علامت H نمايش داده مي شود. يا پ-ميانگين هارمونيك ت-ميانگين پيراسته اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند ميانگين پيراسته از رابطه زير بدست مي آيد .kالف- ميانه مشاهدات را به دو بخش مساوي تقسيم مي كند.
ب- منحصر به فرد است.
ج- تحت تأثير داده هاي پرت قرار نمي­گيرد.
د- محاسبه آن ساده است. 3- نما نماي يك مجموعه عددي است كه در آن مجموعه بيش از بقيه تكرار شده باشد. چاركهاي يك مجموعه مورد بررسي عبارتست از كميت­ها يا مقاديري كه
مجموعه را به چهار قسمت مساوي تقسيم مي­كنند. محاسبه چاركها همانند
ميانه مي‌باشد. 4- چارکها شاخص های پراکندگی: 1- دامنه
2-واریانس
3-انحراف معیار
4-متغیرهای استاندارد
5-ضریب تغییر یا تعیین
6-انحراف چارکی
7-گشتاورها 1- دامنه R=XMAX-XMIN 2-واریانس ویژگی های واریانس نمونه:
1-واريانس عدد ثابت C برابر با صفر است.
2-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه يا ازآنها كم كنيم واريانس تغيير نمي‌‌كند.
3-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب يا برآن تقسيم شود واريانس جديد از ضرب يا تقسيم واريانس قديم درK2 بدست مي آيد 3-انحراف معیار انحراف معيار در نمونه جذر واريانس يا پراش مي باشد. µ= میانگین جامعه
δ2 = واریانس جامعه
و جذر آن انحراف معیار جامعه ویژگی های متغیرهای استاندارد: 1- ميانگين متغيرهاي استاندارد برابر صفر است.

2-واريانس متغيرهاي استاندارد برابر با 1 است .
3- متغيرهاي استاندارد فاقد واحد اندازه گيري هستند.
4- مقدار Zi مي تواند، منفي، صفر يا مثبت باشد. 4-متغیرهای استاندارد 1,2,…,n ويژگيهاي ضريب تغيير 1- به واحد اندازه گيري بستگي ندارد.
2- براي مقايسه دو صفت از يك جامعه با واحدهاي اندازه گيري متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد.
3- مجموعه مشاهداتي كه داراي C.V كمتري است از سازگاري و همگني بيشتري برخ
خرید آنلاین