خرید و دانلود تحقیق: بررسي ويژگيهاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري

خرید و دانلود تحقیق: بررسي ويژگيهاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري

خرید و دانلود تحقیق:  بررسي ويژگيهاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 101 صفحهبررسي ويژگيهاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري
بيان مسئله
يكي از اركان مهم در توسعه و برنامه ريزي شهري بررسي ويژگي هاي جغرافيايي مي باشد.اين ويژگي ها در مولفه هاي مختلف طبيعي- اقتصادي و اجتماعي و كالبدي مورد توجه قرار مي گيرد.در بسياري از برنامه ريزي ها به دليل عدم توجه به ديدگاههاي پايه اي جغرافيايي اين برنامه ريزي ها با شكست مواجه شده است لذا توجه به ويژگيهاي پايه اي مطالعات جغرافيايي در مطالعات شهر اساس و جهت گيري اين پژوهش مي باشد.
اهداف تحقيق
هدف كلي : بررسي ويژگيهاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري.
اهداف اختصاصي : بررسي ويژگيهاي جغرافيايي و طبيعي ، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و كالبدي است.
سوالات تحقيق :
ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و كالبدي و طبيعي ناحيه مورد طالعه.
روش تحقيق :
نوع تحقيق از نظر هدف كاربردي از نظر روش و ماهيت توصيفي و تحليلي محسوب مي شود.
روش گردآوري اطلاعات :
بر مبناي روش گردآوري كتابخانه اي ، اسنادي و ميداني مي باشد.
روش تجزيه و تحليل :
بر مبناي روشهاي متداول در بررسي و تحليلهاي جغرافيايي مي باشد.
مقدمه :
پدیده های جغرافیایی زاییده همه خصیصه های فرهنگ انسانی و متاثر از کلیه عوامل و شرایط محیط طبیعی است . پیوند و وابستگی میان ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه یا مکان زندگی که آثار و تلاشهای انسانی در آن زمینه مساعد میابد اساس علم جغرافیا را تشکیل میدهد . از دوره یونان باستان چنین برداشتی از علم جغرافیا همراه با شکوفایی تمدنها و تغییرات فکری جوامع انسانی بستر شایسته ای جهت توجیه فلسفی از علم جغرافیا بدست داده است . اگر علم جغرافیا را علم برخورد انسان با طبیعت بنامیم میتوانیم در سیر تکوینی آن سه دوره معین و مجزا تشخیص دهیم .
اول : دوره ای که در آن موضوعات جغرافیایی جنبه توصیفی داشته است .
دوم : دوره ای که مطالعه و کشف نظام معیین و وضع قوانین جغرافیا مورد تأکید بوده است .
سوم : دوره ای که علم جغرافیا به همراه تئوری ها فکر ها و اندیشه ها در جهت رفاه اجتماعی جامعه بشری تغییر شکل سیمای محیط و دگرگونیهای محیط های زندگی را اساس کار قرار میدهد .


فصل دوم

موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استانموقع جغرافيايي
شهر اراک مرکز استان, استان مرکزي و قسمتي از عراق عجم است. اين شهر روي مدار 34 درجه و 5 دقيقه و 30 ثانيه درنيمکرة شمالي از خط استوا قرار گرفته و روي نصف النهار 49 درجه و 41 دقيقه و 30 ثانيه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد.
محدود است از شمال به شهرستان ساوه, از شمال غربي به همدان, از مغرب به شهرستان ملاير به ترتيب خمين و اليگودرز و از شرق به محلات و شمال شرقي به تفرش و آشتيان.
استان مرکزي تقريبا" در مرکز ايران بين 33 درجه و 30 دقيقه تا 35 درجه و 35 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه و 57 دقيقه تا 51 درجه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان از شمال به استان هاي تهران و قزوين , از غرب به استان همدان , از جنوب به استان هاي لرستان و اصفهان و از شرق به استان هاي تهران , قم و اصفهان محدود است . اين استان
خرید آنلاین